ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิชิตรางวัลระดับ Bronze Award (รองชนะเลิศอันดับ 3) ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิชิตรางวัลระดับ Bronze Award (รองชนะเลิศอันดับ 3) ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ผู้จัดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับถ้วยจาก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขึ้นรับรางวัล ซึ่งพิจารณาจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 105 สถาบัน ภายใต้ธีมงาน Sustainable Coffee for Life (ชื่อมงคลจากท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี) จากโครงการ “พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอะราบิก้า ในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน”

ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม หัวหน้าโครงการ, ผู้ร่วมวิจัยจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย อ.ดร.อมร โอวาทวรกิจ, ผศ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร, อ.ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง และสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย ผศ.ดร.รัฐพล แสงระยับ และ อ.ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมวิจัยในโครงการนี้ทุกท่าน

เป็นโครงที่ได้รับการสนับสนุนจาก พบท. (PMU A) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท.

ทั้งนี้กิจกรรมตลอดงานที่จัดขึ้น 1-5 สิงหาคม 2565 นี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมเป็นอย่างมาก ทั้ง ผู้บริหารของกระทรวง อว. ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ อย่างต่อเนื่อง

เป็นอีกปีที่สร้างความภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดีใจและภูมิใจกับคณะผู้วิจัย และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน

โดยพิธีประกาศผลและมอบรางวัลจัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ส่วนบริหารงานวิจัย ในนามผู้ประสานการจัดงานหลัก และ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญา MFii ,MRii ในนามเจ้าของผลงานและผู้ประสานงานร่วม ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

MFii : Mae Fah Luang University
Agro-Industry MFU
School of Science, Mae Fah Luang University

 |   |  107 ครั้ง