บริการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ

บริการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ ภารกิจด้านการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ เน้นสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้มีความแข็งแรงในการจัดตั้งธุรกิจให้ยั่งยืนได้ในระยะยาว ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาแนวคิดในรูปแบบที่หลากหลาย 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนักศึกษาและผู้สนใจ ให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง
  • เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญในการวางแผนเริ่มการสร้างธุรกิจใหม่
  • เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำไปประกอบเป็นธุรกิจได้จริง
  • เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจ เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการใหม่จากแนวความคิดใหม่ โดยนำเทคโนโลยีและงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
E-mail : mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916391