บริการข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Database)

 

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure Databank) หรือ STDB เป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเครือข่าย และองค์กรภาคเอกชน ในประเทศไทย ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้บริการข้อมูลที่พร้อมให้บริการแก่ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมแบบ One stop service ดังนี้

  • ข้อมูลนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์
  • ข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  • ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
  • ข้อมูลผลงานวิจัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน
2.เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่รัฐได้ลงทุนไปแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด


สืบค้นข้อมูลได้ที่ http://www.stdb.mhesi.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
E-mail : mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917011