ข่าวประชาสัมพันธ์


MFii ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การออกตลาดสากล ณ ห้อง MI 305 อาคาร Innovation Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อม MFii ได้เข้าร่วมงาน “UNIVERSITY XPO มหกรรมอุดมศึกษา พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 Universities, the driver of Thailand”
MFii นำทีมนักศึกษา ทีม bee green เข้าร่วมแข่งขัน Research to Market (R2M) ระดับประเทศ
MFii เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย C-UBI เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้วที่ 1/2561
MFii ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดกิจกรรม “คิดอย่าง Startup ครั้งที่ 2”
MFii จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ในหัวข้อเรื่อง “การวินิจฉัยสถานประกอบการ”
MFii จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับบริการโครงการ ภายใต้สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ครั้งที่ 2/2561
MFii ได้นำทีมนักศึกษาจำนวน 4 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน Startup ระดับประเทศ Startup Thailand League 2018

ดูทั้งหมด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง