สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (Office of Industrial Liaison)

สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรมมีหน้าที่ส่งเสริมการใช้บริการด้านต่าง ๆ ของ อุทยานวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และยังบริการจัดอบรม สัมมนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจ บริการข้อมูลทางธุรกิจและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและเผยแพร่ข้อมูลของอุทยานวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้น ยังบริการเป็นที่ปรึกษาในการวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นทางเทคนิค แนวทางการพัฒนาธุรกิจ การสรรหาผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา ตลอดจนทำหน้าที่ ในการประสานความร่วมมือหรือบูรณาการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ในอนาคต

บริการเชื่อมโยงผู้เข้ารับบริการในด้านต่างๆ อาทิ

  • เชื่อมโยงเข้ารับบริการคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยในด้านต่างๆ อาทิ อาหาร, เครื่องสำอาง, สมุนไพร, ชา, กาแฟ, เกษตรแปรรูป, การตลาด เป็นต้น
  • เชื่อมโยงเข้ารับบริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า
  • เชื่อมโยงเข้าร่วมกิจกรรมอบรม/สัมมนา โครงการต่างๆ
  • เชื่อมโยงเข้ารับบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • เชื่อมโยงเข้ารับบริการวิเคราะห์ทดสอบ และสรรค์สร้างผลงานวิจัย
  • เชื่อมโยงเข้ารับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
  • เชื่อมโยงเข้ารับบริการจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย

สนใจเข้ารับบริการ กรอกข้อมูลมาได้ที่ shorturl.at/dvwH4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
E-mail : mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917011