บริการออกแบบนวัตกรรม (Design)

 

INNOVATION DESIGN CENTER
ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center) เป็นการให้บริการด้านการออกแบบนวัตกรรม ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหหลวง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้ให้บริการต่างๆ ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม (Design center) บริการให้คำปรึกษาและบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) เครื่องหมายการค้า และการออกแบบสื่อต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการดังนี้

  • บริการให้คำปรึกษาและบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  • บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
  • บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
  • บริการออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้
  • บริการออกแบบสื่ออื่นๆ

ขอเพียงแค่ คุณนำผลงานเราไปใช้จริง
งานออกแบบต่างๆ สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

สนใจเข้ารับบริการ กรอกข้อมูลมาได้ที่ shorturl.at/dvwH4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
E-mail : mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917011