ติดต่อเรา

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์: 0 5391 7003 และ 7011
โทรสาร 0 53 91 7004
อีเมล: mfii@mfu.ac.th