บริการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

 1. งานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ
  นำผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปใช้พัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการจัดการที่เหมาะสม 
 2. งานบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม
  • สนับสนุนการลงทุนในการบ่มเพาะธุรกิจ 1-3 ปี
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ วิเคราะห์ผล ในการดำเนินธุรกิจ
  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
  • สนับสนุนและเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาด
 3. งานพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ
  • สนับสนุนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระยะเวลา 1 ปี ในงบประมาณ   200,000 – 1,000,000 บาท
  • เชื่อมโยงการให้บริการการพัฒนาเทคโนโลยีแบบครบวงจร
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
  • พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล
 4. งานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
  • การพัฒนาทักษะอาชีพ
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  • การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน
  • การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร
  • ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ