ขอแสดงความยินดีกับทีม Happy Risher ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 40 ผลงานระดับประเทศ ในกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup

Category: Mfii-ข่าวรางวัล

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับทีม Happy Risher 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงจอผักกาด

สมาชิกทีมประกอบด้วย

1. นางสาวจุฑามาศ ทองก้อน ศิษย์เก่าสำนักวิชาการจัดการ

2. นางสาวณิชา เพ็งบุญ สำนักวิชาการจัดการ

ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 40 ผลงานระดับประเทศ ในกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup

หัวข้อ"ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Tech) ในทุกๆด้าน ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง

ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur GSB Micropreneur Academy) 2565 โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งเข้าประกวด ประมาณจำนวน 162 ทีม

| writer Krit Sureeyakas |