ขอแสดงความยินดีกับโครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ TED Youth Startup

Category: Mfii-ข่าวรางวัล

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับ 2 โครงการ ได้แก่

โครงการ Natural Meals : ผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งเพื่อสนับสนุนการควบคุมอาหาร การนำเทคโนโลยีนาโน-ไมโครนําส่งสารต้านอนุมูลอิสระ ในโครงสร้างของกรดไขมันอิ่มตัวสายกลาง (MCT Oil) ที่เอื้อต่อระบบย่อยอาหารให้ร่างกายได้รับพลังงานมากขึ้น

สมาชิกประกอบด้วย

1. นายณัฐนนท์ เทือกคำซาว ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. นายปราชญ์ สมณา ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. นายภูวดล ไชยอินทร์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และโครงการ Phuutchat : แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้เด็กไทยทุกคนพูดชัด โดยการนำทคโนโลยี Machine Learning มาใช้เพื่อช่วยในการคัดกรอง รวมถึงการบำบัดแก้ไขการพูด

สมาชิกประกอบด้วย

1. นายแพทย์ลาภณวัส สันติธรรม ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2. นายกิตติพศ แสงสาย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นายธนาดล สันติธรรม ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยกำแพงแสน

4. แพทย์หญิงนาริฐา ทังสุพานิช ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับเงินสนับสนุน โครงการละ 100,000 บาท จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ TED Youth Startup

| writer Krit Sureeyakas |