โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ธุรกิจเครื่องสำอาง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย “กลุ่มเครื่องสำอาง” เพื่อยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและสามารถเพิ่มโอกาสช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการรายย่อยและ/หรือวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มเครื่องสำอาง”ในพื้นที่ภาคเหนือครอบคลุม 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ลำพูน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี  

กิจกรรมหลัก

  1. การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการ  หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”
  2. การจัดกิจกรรม Focus group ระดมความคิดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การยกระดับมาตรฐานสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจตลาด” ให้กับผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 52 ราย
  3. การจัดกิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการ โดยให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้กับผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 39 ราย และให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านมาตรฐานและ/หรือตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และ/หรือตรวจสถานประกอบการหรือสถานที่ผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น อย. GMP ไม่น้อยกว่า 13 ราย รายละไม่น้อยกว่า 3 man-day

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
E-mail : mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916393

บริการด้านอื่น ๆ