กิจกรรม

การจัดกิจกรรม Idea Creation : AMAZING THAILAND DRINK 2021

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ CNC Laser Cutter

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม MFU Coaching Camp 2021 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร Educational Park

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมอบรมหัวข้อ IoT in Real Business and Business Model Canvas

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมอบรม "หุ้นและการลงทุน"

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม Program for Startup and Entrepreneur ครั้งที่ 1 รอบเพิ่มเติม

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม