ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

นายชนม์ แสนใจกล้า 
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : chon.san@mfu.ac.th
Tel : 053-917015 

 

นายกิตติ สุทธิจิระพันธ์ 
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : kitti.sut@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

นายภานุพงศ์ คำน้อย 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : panupong.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917015

 

นายจารุกิตติ์ บรรณากิจ 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : jarukit.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

นายกัมปนาท สิงคะกุล 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : kampanart.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

นายทวิศรากร ตันติสิทธิชัย 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : twisarakorn.tan@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

นางสาวพิมพ์วา พชรปัญญาวิรุฬห์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : pimwa.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917003

 

นางสาวกฤษณา ฟูเจริญสุข 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : kritsana.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

นางสาวสมสุดา วรพันธุ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : somsuda.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

นางสาวศิริพร ภีรบรรณ์ 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : siriporn.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

นายกฤษณ์ สุรียะกาศ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : krit.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917013

 

นายภีมเดช กิตติธีรานุรักษ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : peemadej.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917013

 

นายศุภกิต แอบยิ้ม
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : supakit.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917013

 

นางสาวธัญลักษณ์ ครอบบัวบาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : Thunyaluck.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917013

 

นางสาวสุพัตรา ดอนสี
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : .mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917013

 

โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย

นางสาวรสสุคนธ์ ทิพย์วงค์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

E-mail : rossukon.thi@mfu.ac.th
Tel : 053-916393

 

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Food Innopolis)

นางสาวกรรณิการ์ จันทราพูน
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : kannikar.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916393

 

โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์

นางสาวปณิธิตา วัฒนเวช
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : panitita.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916392

 

นางสาวอังค์วรา ศรีเหรา
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : angwara.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916392

 

นางสาวอังคณา จิตปลื้ม
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : angkana.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916392

 

นางสาวกัลยาทิพย์ เนตรโสภา
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : kunlayathip.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916392

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง ทวินันท์ เววา
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : kunlayathip.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916392

 

นางสาวณัฐณิชา นาระถี
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : natnicha.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916392