คุณหิรัญ ไชยสุข วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Category:

คุณหิรัญ ไชยสุข   
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

คณะนักวิจัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการ Talent Mobility

บริการที่ได้รับ
- ออกแบบและพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก
- ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายตามอัตลักษณ์ของตำบลป่าตึง
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรป่าตึง ในด้านการแสวงหาตลาด การควบคุมคุณภาพการผลิต
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ

| writer Administrator |