คุณมณฑล รัตนพรนภาพันธ์ บริษัท จีแอนด์อี ฟู้ด จำกัด

Category:

คุณมณฑล รัตนพรนภาพันธ์
บริษัท จีแอนด์อี ฟู้ด จำกัด

คณะนักวิจัย
- อาจารย์ ดร.ณัฏฐสรัล สายชนะ 
- อาจารย์ ดร.กาญจนา วัดละเอียด
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการ Talent Mobility

บริการที่ได้รับ
-  ลดปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสียของไข่เยี่ยวม้าสีทอง อย่างน้อย 15 เปอร์เซ็นต์   
-  ลดปัญหาการสูญเสียไข่เยี่ยวม้าสีทองที่เกิดเจลไม่สมบูรณ์ อย่างน้อย 15 เปอร์เซ็นต์ 
-  เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยภาพ

| writer Administrator |