คุณณัฐภัทร เปรื่องปราชญ์ บริษัท MFESS Solution จำกัด

Category:

คุณณัฐภัทร เปรื่องปราชญ์
บริษัท MFESS Solution จำกัด

คณะนักวิจัย
- อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา
- อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- อาจารย์ ดร.ฉัตรชฎา สุตาลังกา
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการ Talent Mobility

บริการที่ได้รับ
- เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมระบบสนับสนุนการทำกายภาพบำบัด โดยการบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยร่วมกับความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดทางการตลาดได้ โดยระบบดังกล่าวจะเป็นระบบกลางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักกายบำบัดและผู้ป่วยผ่านทางเว็บไซต์และ mobile application 

| writer Administrator |