คุณจอห์นนี่ แอนโดเนียส โคลบลาล บริษัท เอสเอ็มอี อีอาร์พี ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด

Category:

คุณจอห์นนี่ แอนโดเนียส โคลบลาล
บริษัท เอสเอ็มอี อีอาร์พี ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด

คณะนักวิจัย
- อาจารย์ ดร.ชยพล คำยอด  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ชัยศรีเจริญ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ. ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการ Talent Mobility

บริการที่ได้รับ
-  เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเก็บข้อมูลแสดงผลและควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะแบบแยกส่วน

| writer Administrator |