คุณนิรันดร์ ตั้งกิจวาระฐี บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์)

Category:

คุณนิรันดร์  ตั้งกิจวาระฐี
บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์)

คณะนักวิจัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรวรรณ แสนโพธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ นามบุญมี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการ Talent Mobility

บริการที่ได้รับ
- เพื่อออกแบบและพัฒนา substrate และระบบการแสดงผล การตรวจคัดกรองการสัมผัสสารฆ่าแมลง ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

| writer Administrator |