คุณครรชิต แพมณี บจก. เอพซิลอน โซลูชั่นแอนด์คอนซัลแทนท์

Category:

คุณครรชิต แพมณี
บจก. เอพซิลอน โซลูชั่นแอนด์คอนซัลแทนท์

คณะนักวิจัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ชัยศรีเจริญ
- อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ บุญญานันต์
- อาจารย์ ดร.ธีรวิศิฎฐ์ เลาหะเพ็ญแสง
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการ Talent Mobility

บริการที่ได้รับ
- เพื่อพัฒนากระบวนการทางซอฟต์แวร์ของระบบควบคุมติดตามงานและกระจายฐานความรู้สู่บุคลากรในส่วนภูมิภาคผ่านระบบคลาวด์
- เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทางไกลผ่านช่องทางสื่อสารอินเตอร์เน็ต

| writer Administrator |