คุณจอห์นนี่ แอนโดเนียส โคลบลาล บริษัท เอสเอ็มอี อีอาร์พี ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด

Category:

คุณจอห์นนี่ แอนโดเนียส โคลบลาล
บริษัท เอสเอ็มอี อีอาร์พี ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด

คณะนักวิจัย
- รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณฤมล เต็มดี
- อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นชา ชลดารงค์กุล
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการ Talent Mobility
บริการที่ได้รับ
- เพื่อพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อการสนับสนุนการจัดการตนเองเชิงรุกสำหรับการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลยุคใหม่

| writer Administrator |