โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)

ทำหน้าที่เร่งการเติบโตทางธุรกิจ (Accelerator) และเป็นการสร้างช่องทางให้กิจการขนาดใหญ่สามารถร่วมมือทางธุรกิจกับธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ได้ ทั้งนี้จะใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งสร้างความรู้ในการดำเนินการ เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในบริษัท นิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมในการร่วมมือกับภาคเอกชน และใช้เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพของเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านการจัดการ โดยมีมหาวิทยาลัยและกิจการขนาดใหญ่ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยง
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
  4. เพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
  5. เพื่อเพิ่มอัตราการจ้างงานภายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
  6. เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 

บริการด้านอื่น ๆ