โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)

โครงการ Talent Mobility  เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สป.อว. และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สอวช. มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของภาครัฐ เริ่มต้นทำความรู้จักและเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชน เช่น ไปศึกษาหาปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ เพื่อเอื้อให้เกิดการทำวิจัยและพัฒนาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากจบโครงการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม
 • พัฒนาผลงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาให้ไปสู่เชิงพาณิชย์
 • บุคลากรวิจัยสามารถนำองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
 • และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศชาติ

การเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility

 • บุคลากรวิจัยจะต้องมีหน่วยงานต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยภาครัฐ
 • สถานประกอบการจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย
 • โดยบุคลากรวิจัย และผู้ประกอบการ สามารถติดต่อศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการ หรือ Clearing House เพื่อประสานการจับคู่ ความร่วมมือระหว่างบุคลากรวิจัยและผู้ประกอบการ

การดำเนินงานของ Clearing House 

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแหล่งทุนสนับสนุนของโครงการ
 • การเขียนข้อเสนอโครงการ
 • การเจรจาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญาในเบื้องต้นให้แก่บุคลากรวิจัยและผู้ประกอบการ
 • และนำไปสู่การพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนสนับสนุน

ลักษณะของโครงการที่สามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน

 • การวิจัยและการพัฒนา
 • การแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม    
 • การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน
 • การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Tel: 053-917003 (พิมพ์วา)
E-mail : mfii@mfu.ac.th 

บริการด้านอื่น ๆ