หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กระบวนการพัฒนาธุรกิจที่สามารถช่วยลดอัตราความล้มเหลวในช่วงแรกของการจัดตั้งธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและคงอยู่ตลอดไป รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างการดําเนินธุรกิจที่ต้องการให้ธุรกิจขยายตัวอย่างมีทิศทางเป็นการสร้างงานและความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติในการดําเนินงานการบ่มเพาะธุรกิจนั้น ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาอยู่ในโครงการ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีบริการปรึกษาแนะนําในลักษณะพี่เลี้ยงดูแลผู้รับการบ่มเพาะ พร้อมทั้งกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง โดยเฉพาะด้านพัฒนาธุรกิจและอื่นๆ อีกมากมาย การดูแลในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของการดําเนินธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ ทดลองและปรับปรุงการทําธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาสินค้าของตนเอง จนเกิดความมั่นใจ สามารถจัดตั้งธุรกิจและยืนหยัดได้ด้วยตนเอง หลังจากจบการบ่มเพาะไปแล้ว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และส่งเสริมจิตวิญญาณผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านบ่มเพาะธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลงานวิจัย/ เทคโนโลยี/ องค์ความรู้
 2. ส่งเสริมให้ นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา เทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเอกชน
 3. เสริมสร้างกลไก (Mechanism) ระบบการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) จากองค์ความรู้ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสร้างผู้ประกอบการใหม่
 4. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Core Culture) ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม - เศรษฐกิจ และสามารถยกระดับขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศ
 5. สนับสนุนให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา บ่มเพาะธุรกิจและเสริมสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง (Startup Companies & Spin-off Companies)

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
  นักศึกษาทุกระดับ ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือสำเร็จแล้วไม่เกิน 5 ปีมีแนวคิด ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์
 2. นักวิจัย/บุคลากร ในสถาบันการศึกษา
  เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีการใช้วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถประเมินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพทางธุรกิจในระดับสูงหรือเป็นธุรกิจที่พัฒนาโดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้
 3. ผู้ประกอบการ
  เป็นผู้ประกอบการใหม่ ที่ต้องการประกอบธุรกิจที่ผลิตภัณฑ์ต้องใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมของสถาบันที่เข้ารับการบ่มเพาะ หรือผู้ประกอบการที่ผลิตภัณฑ์ต้องการการปรับปรุง พัฒนา และ/หรือ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในระดับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อีเมลล์ supreeya.sai@mfu.ac.th โทรศัพท์ 053916391 (สุปรียา)

บริการด้านอื่น ๆ