โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Food Innopolis)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจากเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ให้เป็นมหาวิทยาลัยส่วนต่อขยายของเมืองนวัตกรรมอาหาร โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมุ่งเน้นการผลักดันและการยกระดับชาและกาแฟ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นอย่างครบวงจร ในปีงบประมาณ 2563 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ Food Makerspace ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ (Learning Space) และเป็นพื้นที่ให้บริการแก่ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการชาและกาแฟ ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารอื่น ในการเข้ามาใช้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อนำไปต่อยอดและขยายผลในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูป รวมทั้งต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากชาและกาแฟ    และอาหารอื่น
 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าชาและกาแฟ และอาหารอื่น
 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านชาและกาแฟ และอาหารอื่น
 4. เพื่อบริหารจัดการด้านการตลาดและการบริการที่เกี่ยวข้องกับชาและกาแฟและอาหารอื่น
 5. เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ

บริการ

 • Food Makerspace การให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากชา-กาแฟและอาหารอื่น
 • การบริการวิเคราะห์ทดสอบ ชา-กาแฟและอาหารอื่น (Advance Testing & Analysis)
 • การบริการให้คำปรึกษาแนะนำในเบื้องต้น 
 • Knowledge Forum Training and Incubator การพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ประกอบการและผู้สนใจ
 • การบ่มเพาะธุรกิจผู้ประกอบการชา กาแฟ และอาหารอื่น
 • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ

สนใจเข้ารับบริการ กรอกข้อมูลมาได้ที่ https://forms.gle/4Tpz3sSf2FZH2bzk8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
E-mail: mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916393

บริการด้านอื่น ๆ