โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เครื่องสำอางในทุกมิติให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้ Cosmetic Thailand Brand ให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของประเทศโดยการพัฒนางานวิจัยและนำองค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเสริมสร้างขีดความสามารถของการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมพัฒนาและให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มเครื่องสำอางไทย
  2. เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  3. เพื่อผลักดันให้เกิด Cosmetic Thailand Brand จากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเครื่องสำอางไทย
  4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจอขงประเทศไทย

บริการ

  • บริการวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง (New Product Development)
  • บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเครื่องสำอาง (Laboratory Service)
  • บริการให้คำปรึกษาธุรกิจเอสเอ็มอีเครื่องสำอางไทย (SME Support)
  • บริการออกแบบ (Design Service)
  • กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ (Education Training)
  • บริการผลิตเครื่องสำอาง (OEM)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
E-mail: smescos.mfii.mfu.ac.th 
Tel : 053-916393

บริการด้านอื่น ๆ