โครงการ Startup Thailand League

โครงการ Startup Thailand League ภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) เป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Business Model Innovation) และช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษาที่สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 
  2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศผู้ประกอบการตลอดจนพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นในระดับภูมิภาค 
  3. เพื่อสร้างเวทีและเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดในระดับประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น

การสมัคร : เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกปี 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ 
ฝ่ายส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เบอร์โทรศัพท์ 053-916390

บริการด้านอื่น ๆ