โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายใต้ชื่อ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ของกลุ่มองค์กรชุมชน ประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถบริหารจัดการกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มให้กับนักศึกษา สามารถต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพตนเอง เมื่อออกสู่ตลาดแรงงาน

รูปแบบกิจกรรม
ธนาคารออมสินร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย การจัดการทรัพยากรการจัดการผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อการปรับปรุง การพัฒนากระบวนการผลิตการวางแผนการเงินจัดทำบัญชีการจัดการราคาความสามารถในการทำกำไรการจัดการการตลาดการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายที่ไม่เพียงแต่สนับสนุนเงินทุนในการทำประโยชน์ให้กับชุมชน แต่เป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมเรียน ร่วมรู้ และร่วมทำ

คุณสมบัติของนักศึกษา

  1. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อชุมชน และต่อธนาคารออมสิน
  2. นักศึกษามีการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการทำงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน
  3. นักศึกษาแต่ละทีม ต้องมีความหลากหลายขององค์ความรู้                                                          
  4. นักศึกษามีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน (ประธาน ฝ่ายการจัดการ ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายตลาดและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยี ฯลฯ)
  5. นักศึกษาแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อให้คำแนะนำในการทำงานอย่างใกล้ชิด
  6. นักศึกษาเป็นลูกค้าประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคารออมสิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นายกิตติ สุทธิจิระพันธ์ E-mail kitti.sut@mfu.ac.th 
โทร.053-917011

บริการด้านอื่น ๆ