โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตจังหวัดเชียงรายพะเยา แพร่ น่าน ให้มีศักยภาพแข่งขันสูงขึ้นโดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพแก่นักท่องเที่ยว
 2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการนักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพโดยพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้หลักแก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

เป้าหมาย 

 • ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตภาคเหนือตอนบน 2  
 • วิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์
 • กลุ่มชุมชนที่กำลังจัดตั้งเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 • โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนในเขตภาคเหนือตอนบน 2
 • เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์

พื้นที่เป้าหมาย : ชุมชนท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรมหลัก

 1. การสำรวจชุมชนท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
 2. การพัฒนาโมเดลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของแต่ละชุมชน
 3. การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพของแต่ละชุมชนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
 4. การทดสอบโมเดลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพแก่นักท่องเที่ยวจริง

บริการด้านอื่น ๆ