ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ

ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ (Mae Fah Luang University Student Entrepreneurs Club - MFUSEC) เป็นศูนย์รวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ประสงค์จะเรียนรู้ทางด้านการดำเนินธุรกิจด้วยการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อันจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เกิดการตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการและมีทักษะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคตได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ 
 2. เพื่อให้มีการรวมตัวและเกิดเครือข่ายของนักศึกษาที่มีความต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมทางธุรกิจตามที่ตนเองใฝ่ฝัน
 4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ในสาขาวิทยาการต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้จริง
 5. เพื่อเตรียมความพร้อมของ Start-up Company ก่อนที่จะเป็น Spin-off Company 
 6. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจัดขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

เป้าหมาย
มีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่จำกัดชั้นปีและสาขา ที่มีแนวคิดและความมุ่งหวังในการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในกลุ่มธุรกิจทางด้านการผลิต การบริการ การซื้อมาขายไป และสามารถทดลองดำเนินโครงการในเชิงธุรกิจได้ โดยผลักดันให้นักศึกษามีความพร้อมและสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกชมรมจะได้รับ

 • สมาชิกชมรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานหลักสูตรด้านการเป็นผู้ประกอบการ
 • ส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์ ในการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา (กรณี กิจกรรมของส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่มีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียน)
 • ได้รับชั่วโมงทุน/ชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์
 • ประกาศนียบัตร หากเข้าร่วมกิจกรรมอบรมของหน่วยงานครบ 12 ครั้ง/ปี
 • ใช้บริการพื้นที่ภายใน MEDI Co-Working Space ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. (เวลาทำการปกติ 08.00 – 17.00 น.)
 • ใช้บริการห้อง MEDI Maker Space ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 
 • CNC Laser Cutting: CNC/3D Printer /Photo Studio ถ่ายรูป Light Box
 • พื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าในมหาวิทยาลัย ฟรี (เป็นไปตามเงื่อนไข)
 • ออกแบบตราสินค้าหรือโลโก้ฟรี จำนวน 1 ชิ้นงาน (กรณีนักศึกษาที่ประกอบธุรกิจ)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
FacebookFanpage:ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(https://www.facebook.com/mfusec)
หรือ นางสาวกฤษณา ฟูเจริญสุข E-mail kritsana.mfii@mfu.ac.th โทร.053-916392

บริการด้านอื่น ๆ