กิจกรรม Smart Startup Company

กิจกรรม Smart Startup Company by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Innovation Club ประจำปี 2563 ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ Startup เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นนักธุรกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นนักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือศิษย์เก่าที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาแล้วไม่เกิน 5 ปี (ทั้งนี้ต้องมีนักศึกษาปัจจุบันอยู่ในทีม อย่างน้อย 1 คน)
  2. ผู้สมัครต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คนต่อโครงการ แต่ต้องไม่เกิน 10 คนต่อโครงการ
  3. มีแผนธุรกิจ

เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน

  1. ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่มี Sale/ Marketing Innovation ให้เติมโตอย่างก้าวกระโดดและยี่งยืน
  2. ความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่มี Sale/ Marketing Innovation 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร 053-917011

บริการด้านอื่น ๆ