กิจกรรม Smart Start Idea

กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Innovation Club ประจำปี 2563 ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที สามารถนำแนวความคิดจากผลงานและการประกวดไปใช้ได้จริง โดยร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 20,000 บาททุกเดือน (ซึ่งธนาคารออมสิน จะกำหนดโจทย์ 1 หัวข้อ ต่อ 1 เดือน
เงินรางวัลรายเดือน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1        จำนวน 1 รางวัลต่อเดือน      เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน 1 รางวัลต่อเดือน      เงินรางวัล   5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน 1 รางวัลต่อเดือน      เงินรางวัล   3,000 บาท
รางวัลชมเชย                     จำนวน 2 รางวัลต่อเดือน      เงินรางวัล   1,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงาน ใรนามบุคคล หรือทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน)
  2. นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องกด Like&Share โจทย์รายเดือนที่ธนาคารออมสินกำหนดใน Facebook fanpage: GSB SMEs Startup
  3. นักศึกษาที่เข้าร่วมส่งผลงานต้องเปิดบัญชีธนาคารออมสิน

เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน

  1. ผลงานต้องมีความเป็นไปได้ในเชิงรูปธรรม และเชิงพานิชย์
  2. ผลงานต้องมีเทคโนโลยี/นวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์
  3. ผลงานเกิดประโยชน์ต่อสังคม
  4. รูปแบบการนำเสนอผลงาน มีความคิดสร้างสรรค์ และแตกต่างสื่อให้เห็นถึงแนวคิดได้อย่างชัดเจน

 
สามารถติดตามโจทย์ประจำเดือนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Facebook Fanpage MFii : Mae Fah Luang University (https://www.facebook.com/mfii.mfu) 
นางสาวกฤษณา ฟูเจริญสุข E-mail kritsana.mfii@mfu.ac.th โทร.053-916392

บริการด้านอื่น ๆ