กิจกรรม Mario Biz Zone #3 หัวข้อ "เข้าใจตลาด มองขาดกลยุทธ์ ด้วย Online Marketing 5.0"

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม จัดกิจกรรม Mario Biz Zone #3 หัวข้อ "เข้าใจตลาด มองขาดกลยุทธ์ ด้วย Online Marketing 5.0" ณ ห้องMI406 อาคาร I-Park (M-Square)​ และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย คุณธิติพล เทียมจันทร์ (คุณแชมป์)​ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ยุค 5.0 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางการตลาด และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจของตนเอง โดยมี นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

| writer Salinthip Sree-on |