คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล สสว. ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล สสว. ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมี ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคุณภูวกฤต ศรีสุข ที่ปรึกษาด้านการตลาด เข้าร่วมลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ บริษัท ค๊อกโค่ (ไทยแลนด์) จำกัด  จังหวัดน่าน
 

| writer Salinthip Sree-on |