กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและแนวทางการถอดบทเรียน Talent Mobility

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นำโดยดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประสานงาน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและแนวทางการถอดบทเรียน Talent Mobility ภายใต้โครงการการวิเคราะห์และสรุปผลการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility (TM Clearing House) ณ NSP Exhibition Hall อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นให้กับผู้บริหารและผู้ประสานงานของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ กว่า 25 ท่าน (6 มหาวิทยาลัย)โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย
- ระบบการบริหารจัดการ “TM Clearing House” รวมทั้งอธิบาย Flow และ Template การเก็บข้อมูลการถอดบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางการถอดประเด็นสำคัญในการดำเนินโครงการต่างๆ จากฐานความรู้ของนักวิจัย และภาคเอกชน พร้อมยกระดับพัฒนkศักยภาพการบริหารจัดการและเป็นแนวทางจัดการโครงการ Talent Mobility โดยผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  ผลการดำเนินการที่ผ่านมาและทิศทางการดำเนินโครงการ Talent Mobility โดย คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคลากร (สป.อว)
- แนวทางการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) โครงการ Talent Mobility โดย ดร.ธิดารัตน์ โกมลวานิช ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย หน่วยงานกลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.)


| writer Salinthip Sree-on |