ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการตลาด ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอแม่สาย เรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ อาจายร์นินุช บุญยฤทธานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการตลาด ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอแม่สาย ในเรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์ ด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ณ ห้อง MI 306 อาคาร I-Park ตึก M-Square ภายใต้การดำเนินงาน ในแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local startup)

| writer Salinthip Sree-on |