กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร รองผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กล่าวปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm (Smart Farm Technology for Young Smart Farmer Level Up)" ภายใต้แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ซึ่งได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 , วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 และวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะความสามารถทางเทคโนโลยี และการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 37 คน และได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการพัฒนาทักษะในครั้งนี้ด้วย

| writer Salinthip Sree-on |