กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Mission Vision possible by Objectives Key Results (OKR)"

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Mission Vision possible by Objectives Key Results (OKR)" ภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM มีวัตุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการในการเริ่มต้นทำแผนธุรกิจในระยะยาว โดยวิทยากร คุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Chief Business Development Officer & Co founder, AIRPORTELs Co.,Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและธุรกิจนวัตกรรม มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

| writer Salinthip Sree-on |