กิจกรรมอบรมหัวข้อ IoT in Real Business and Business Model Canvas

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการอบรมหัวข้อ IoT in Real Business and Business Model Canvas ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm (Smart Farm Technology for Young Smart Farmer Level Up)" ภายใต้แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) โดย คุณธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง Founder & managing director บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด และเลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสร้าง Business Innovation ในการประกอบธุรกิจ และแนวทางในการทำระบบ IoT  ในกิจการของตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 37 คน ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ห้อง MI406 อาคาร I-Park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| writer Salinthip Sree-on |