กิจกรรมการศึกษาดูงาน หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm"

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm (Smart Farm Technology for Young Smart Farmer Level Up)" ภายใต้แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) โดยในช่วงเช้าได้มีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ส่วนในช่วงบ่ายได้มีการศึกษาดูงานที่ ณ ไร่ภูชนะใจ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และ ไร่ฮักตี้ใจ๋ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดธุรกิจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 37 คน

| writer Salinthip Sree-on |