กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ตัดต้นทุน เติมโอกาสธุรกิจ”

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ตัดต้นทุน เติมโอกาสธุรกิจ” ในกิจกรรม Local Startup ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) ณ ห้อง MI 210 อาคาร I-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ดร.ศุภลักษณ์ จิรรัตน์สถิต ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการจัดการวางแผนทางการเงิน มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว ซึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนและสินค้าคงเหลือแก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับพิจารณาเข้าร่วมแผนงาน

| writer Salinthip Sree-on |