กิจกรรมทดสอบและสร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ณ กลุ่มโบราณสถานเวียงลอ อ.จุน  จ.พะเยา

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่​ 13 มีนาคม​ 2564​ นำโดยอาจารย์ ดร.พรพิมล ไชยสนิท​ และ อาจารย์ผณินทร สิทธิพงศ์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ และคณะทำงาน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพ จากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินกิจกรรมทดสอบและสร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนหลังการดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ  กลุ่มโบราณสถานเวียงลอ อ.จุน  จ.พะเยา

| writer Salinthip Sree-on |