กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm(Smart Farm Technology for Young Smart Farmer Level Up)" ภายใต้แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ในหัวข้อ “บอร์ดวงจร เซนเซอร์ สวิตช์ และการเชื่อมต่อวงจร และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อการใช้งานระบบ IoT” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ อาจารย์ ดร.ชยพล คำยอด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอาจารย์สิทธิพงษ์ จันทร์สรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Software developer และ Hardware interface programing & IoT เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม ห้อง 204 อาคาร S7A มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 37 คน โดยเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

| writer Salinthip Sree-on |