กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ "Coffee Lecture" ให้แก่นักศึกษาจากสำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับกาแฟ "Coffee Lecture" ให้แก่นักศึกษาจากสำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมทั้งสาธิตการคั่วกาแฟ และการดริปกาแฟ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกาแฟ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| writer Salinthip Sree-on |