กิจกรรมศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบเทคโนโลยีการกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (UTD RF) และเครื่องต้นแบบ Bio-Q

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะทำงานโครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบเทคโนโลยีการกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (UTD RF) และเครื่องต้นแบบ Bio-Q ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเครือข่ายและสหกรณ์ จำนวน 7 แห่ง ศึกษาดูงานแนวทางเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติจริง

| writer Salinthip Sree-on |