อบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนหลังการดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ ท่องเที่ยวชุมชนสุขภาพอ่าข่า บ้านห้วยส้าน

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยอาจารย์สำนักวิชาการจัดการ และคณะทำงาน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพจากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินกิจกรรมทดสอบและสร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนหลังการดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ ท่องเที่ยวชุมชนสุขภาพอ่าข่า บ้านห้วยส้าน ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 

| writer Salinthip Sree-on |