อบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนหลังการดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ วิสาหกิจชุมชนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนห้วยพ่าน

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์กุสุมา ทุ่งพรวน และอาจารย์ธีรพันธ์ ทัศนิยม อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ และคณะทำงาน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพจากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินกิจกรรมทดสอบและสร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนหลังการดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ วิสาหกิจชุมชนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนห้วยพ่าน ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

| writer Salinthip Sree-on |