การถ่ายทอดความรู้การทำน้ำยาบ้วนปาก และยาสีฟันที่มีส่วนผสมของ “ใบเมี่ยง” ให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมแพทย์แผนไทย ต.บ่อสวก

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพด้านเครื่องสำอางจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมแพทย์แผนไทย ต.บ่อสวก จ.น่าน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพจากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน และ
อาจารย์ณัฐกานต์ ปัญญาจริวัฒน์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมถ่ายทอดความรู้การทำน้ำยาบ้วนปาก และยาสีฟันที่มีส่วนผสมของ “ใบเมี่ยง” อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

 

| writer Salinthip Sree-on |