กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm (Smart Farm Technology for Young Smart Farmer Level Up)" ภายใต้แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร รองผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ อาจารย์ ดร.ชยพล คำยอด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอาจารย์สิทธิพงษ์ จันทร์สรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Software developer และ Hardware interface programing & IoT เป็นวิทยากร โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาด เพื่อการรวมกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองเป็น Young Smart Farmer นำไปสู่การเป็นผู้นำด้านการเกษตรในอนาคต จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม ห้อง 204 อาคาร S7A มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในหลักสูตรนี้จะมีการจัดกิจกรรมจำนวน 35 ชั่วโมงด้วยกัน

 

| writer Salinthip Sree-on |