กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ในหัวข้อ "Who is Your Customer?/ What can You Do for Your Customer?" 
เพื่อสามารถนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพและดูแลผู้ขอรับทุนสนับสนุน Youth Startup Fund ภายใต้ MFU CERTIFIED INCUBATOR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| writer Salinthip Sree-on |