กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ภายใต้แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของสถานประกอบการ (IRD Cap Building)

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะทำงานแผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของสถานประกอบการ (IRD Cap Building) นำโดย ผศ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร ผศ.ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ อาจารย์ดำรงพล คำแหงวงศ์ อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ(เชียงใหม่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

| writer Salinthip Sree-on |